Miljöpolicy

Dianthus strävar efter att minimera sin miljöpåverkan. Detta uppnås genom lång- och kortsiktig planering samt återvinning av material i verksamheten. Då Dianthus är ett tjänsteföretag inom IT-sektorn ligger den huvudsakliga miljöpåverkan i utsläpp av gaser och partiklar vid förbränning av fossila bränslen.

Följande riktlinjer har Dianthus satt upp för att minska sin miljöpåverkan så mycket som möjligt:

  • Minimera antalet långväga tjänsteresor. Detta kan uppnås genom långsiktig reseplanering. Ett annat sätt är att utnyttja telemöten och videokonferenser.
  • Tåg, långfärdsbuss, flyg, egen bil är den prioritetsordning som skall gälla vid val av färdmedel för långväga tjänsteresor.
  • Minska energiåtgång på våra kontor så mycket som möjlig genom att exempelvis samt att slå av datorer och annan elektronisk utrustning efter arbetsdagens slut.
  • Vid inköp av inventarier skall stor vikt läggas vid produktens livslängd. Ett högre pris kan ofta motiveras med en längre livslängd.
  • Vid inköp av inventarier skall stor vikt läggas vid energiåtgång, materialsammansättning och möjlighet till återvinning.
  • Vid inköp av förbrukningsmateriel skall hänsyn tas till dess återvinningsmöjlighet.