Dianthus FIMAS

Vi vet att en väl avvägd kvalitet på det skogliga planeringsunderlaget krävs för att fatta ekonomiska och ur miljösynpunkt korrekta beslut vid avverkning och skogsvård. För att ni skall uppnå ett sådant underlag erbjuder vi fjärranalystjänsten Dianthus FIMAS.

enskilda trad 0505 small

Vi på Dianthus har en unik kombination av skogligt kunnande och kompetens inom automatiserad bild- och fjärranalys. Detta märks tydligt på vår genomsnittliga utbildningsnivå samt på att vi bl.a har doktors- samt docentkompetens inom området bild- och fjärranalys.

Dianthus FIMASfokuserar på metoderna för automatiserad förädling av fjärranalysdata till skogliga beslutsunderlag. Tillsammans med er bestämmer vi vilken typ av fjärranalysdata som för karteringsändamålet är mest kostnadseffektivt. Indata till Dianthus FIMASkan därför variera mellan bl.a. stereotäckande flygbilder, ortofoton eller laserdata. Våra analysmetoder är generella och har alltid det enskilda trädet som utgångspunkt för våra automatiserade skattningar och mätningar. Vi har därför en hög beredskap för framtida och mer kostnadseffektiva fjärranalyssensorer.

Karteringsresultatet levereras som vektordata i det format ni önskar, allt från resultat på enskild-träd-nivå eller aggregerat till större enheter som avdelningar eller underavdelningar, helt och hållet beroende på era önskemål och användningsområden.

Användningsområden

Dianthus FIMAS  kan bl.a. användas för:
 • Optimerad objektiv provyteutläggning
 • Stratifiering för fältbesök vid snabbvärdering av fastigheter
 • Tolkningshjälp vid exempelvis manuell indelning eller planering av avverkning och andra åtgärder
 • Digitaliseringsstöd
 • Gallringsdetektion
 • Automatisk ajourhållning av "enklare objekt" (exvis kraftledningar)
 • Automatisk detektion av "svårhittade" skadade träd (exvis vindfällen)
 • Semiautomatisk ajourhållning av avdelningsfigurer
 • Detektion av felaktigheter i befintlig skogskarta / register
 • Indata till fastighetstaxering / värdering
 • Indata till framtagande av skogsbruksplaner
 • Indata till nyindelning

Indata
Indata till Dianthus FIMAS kan vara:
Nya eller befintliga fältdata från:
Provytetaxering
Beståndsregister
GPS-positionerade skördardata
Fjärranalysdata, t.ex:
Ortofoton med 0.1–0.5 m upplösning (S/V, NIR, Färg)
låg- eller högupplösta laserdata

detekterade enskilda trad small

Detekterade enskilda träd i färg-ortofoto med 0.1 * 0.1 m upplösning
 (gradvis övergång till visning av de detekterade träden)

detekterade enskilda plantor small
Detekterade enskilda plantor i färg-ortofoto
(gradvis övergång till visning av de detekterade plantorna)
p rast10 
Automatisk indelning