Projekt

Dianthus har konsultuppdrag i ett stort antal projekt.

Nedan ges en kort beskrivning av en del av det vi gör och har gjort.

 

Trakt 98 konvertering åt Sveaskog

När Sveaskog skall utöka sitt skogliga planeringsverktyg med funktioner för traktplanering så vill de självklart få med sig all data från det tidigare systemet Trakt 98. Dianthus har fått förtroendet att genomföra denna konvertering, som bl.a. innebär rättning, kvalitetssäkring och konvertering av såväl geografiska data som attributdata. Arbetet har utförts med FME, Oracle 9i och ArcInfo Workstation.

Provyteutläggning

Åt Holmen har vi tagit fram ett litet tillägg till ArcGIS som används för att snabbt och effektivt lägga ut provytor.

Sveaskog Industridatabas

Dianthus har tagit fram en databas som används av Sveaskog för att lagra och analysera information om sågverk, massaindustrier samt värme- kraftvärmeverk. Databasen är en Microsoft Accessdatabas med formulär och rapporter skrivna i Visual Basic.

Guide för komprimering av ortofoton

Vi har tagit fram ett verktyg som underlättar komprimering och omsampling av ortofoton åt Holmen Skog. Verktyget kan, förutom att omsampla och konvertera till gråskala, komprimera bilderna till ECW-format. Dessutom kan man slå ihop flera bilder och skapa projektionsfiler.

Vilka filer eller mappar som skall konverteras och hur konverteringen skall genomföras väljs i en guide. Det går dessutom att använda en Access-databas för automatiskt styrning av hur de komprimerade bilderna skall namnges och vilka av dem som skall slås ihop.

Databaskonvertering åt Sveaskog

Dianthus har ansvarat för att föra över data från Fagus och BASS till Sveaskogs nya planeringsverktyg GISS. Konvertering, som har bl.a. innefattat rättning, kvalitetssäkring och konvertering av såväl geografiska data som attributdata. Arbetet har utförts med FME, Oracle 9i och ArcInfo Workstation.

ArcPad-projektskapare

Dianthus har levererat ett program för att enkelt skapa ArcPad-projektfiler till Holmen Skog. I programmet kan man välja vilket område som man vill skall ingå i projektet genom att markera i en karta. Man kan dessutom välja vilken typ av data som man vill ta med.

När detta är klart klipper programmet eventuella shapefiler så att de endast täcker det valda området, väljer ut ortofoton och andra rasterdata som ingår i det valda området och kopierar dessa till en ArcPad-handdator. Projektfilen med tillhörande kartfiler kan därefter direkt användas i AcrPad.

Program för överföring av filer från handdator

Åt Holmen Skog har Dianthus tagit fram en guide som används för att på ett effektivt och användarvänligt sätt överföra filer från handdator- till persondatormiljö.

DianthusGeo

DianthusGeo är ett helt egenutvecklat GIT-programmeringsbibliotek. Biblioteket kan ses som Dianthus kompetensbank och utökas ständigt med ny funktionalitet.

DianthusGeo innehåller funktioner för att läsa in olika typer av geografiska data i vektor- och rasterformat, samt en mängd funktioner för bl.a. analys, koordinattransformationer och visning av geografiska data.

DianthusGeo gör oss dessutom helt oberoende av dyra och ibland svårhanterliga lösningar från andra komponentleverantörer.

Beräkning av vägval och avstånd i SNVDB

Dianthus levererar, som underleverantör till IT-företaget Triona AB i Borlänge, mjukvarukomponenter för beräkning av vägval och avstånd på vägnät lagrat i Skoglig Nationell Vägdatabas, SNVDB.

Skogsnäringens IT-företag, SDC, är huvudman och beställare av SNVDB. Databasen kommer att nyttjas inom stora delar av svenskt skogsbruk och kommer då att bl.a. användas vid beräkning av transportersättning, ruttplanering, navigation, avverkningsplanering samt drift och underhåll av skogsbilvägnätet.

CARABAS produktionslinje

Dianthus har tagit fram ett produktionssystem som bildar en komplett kedja från obearbetade CARABAS-radarbilder till skogliga beslutsunderlag i slutanvändarformat. Systemet är sedan mitten av 2003 driftsatt och kan leverera högupplösta virkesförrådsskattningar (>0.5 ha) med en skattningsnoggrannhet på +/- 20%.

Den världsunika CARABAS-sensorn har utvecklats sedan mitten av 80-talet av FOI. Tekniken har de senare åren visat sig vara en av de mest lovande fjärranalysteknikerna för högupplöst skattning av virkesförråd över stora arealer.
Mjukvaran för produktionslinjen har tagits fram som ett äkta tillägg till ESRI ArcGIS 9.X. Anpassning av ArcGIS har skett med Microsoft Visual C++.

CARABAS-projektet drivs i samarbete med Holmen Skog AB, FOI, Inst. f. skoglig resurshushållning och geomatik, SLU, och Radio och rymdvetenskap, Chalmers. Finansiärer för projektet är Rymdstyrelsen, Kempestiftelserna, Holmen Skog AB, Skogforsk och Dianthus.

Holmen Traktformulär

Dianthus har utvecklat en programvara åt Holmen Skog för registrering av data i fält inför föryngringsavverkning. Programmet är framtaget för ESRI ArcPad-miljö och används i handdatorer (Windows CE .Net) och på persondatorer. Systemet är driftsatt och används löpande av Holmen Skogs fältpersonal.

Skogforsk Fritid ArcGIS-tillägg

Dianthus har utvecklat ett tillägg för ArcMap (inom ESRI ArcGIS 9.X produktfamilj) för effektiv geografisk sökning och visualisering av Skogforsks MS SQL Server-baserade försöksdatabas Fritid. Systemet är driftsatt och används av Skogforsk i deras löpande försöksverksamhet.

Virtual Mill

Virtual Mill är ett MS-Windows-baserat analys- och visualiseringsverktyg för 3D-inmätta sågtimmerstockar. Programmet möjliggör virtuell aptering (kapning) av stockar för studier där kopplingen mellan stockens yttre form och inre egenskaper undersöks. Virtual Mill är skrivet i Microsoft Visual C++ med KitWare Visualization Toolkit för OpenGL 3D-visualisering. Programmet används vid Institutionen för Skogens Produkter och Marknader, SLU.

Compression Wood Analysis

Är ett MS-Windowsbaserat bildanalysverktyg för interaktiv klassning av s.k. tjurved i trissor av barrtimmer i laboratoriemiljö. Systemet är utvecklat av Dianthus, men ägs av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.